You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

CLARITINE 7 TABL 10 MG1358688-30

More Views

CLARITINE 7 TABL 10 MG

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

Special Price €4.90

Sale: €5.50

Additional Information

Producer Bayer Consumer Health
Our Selection N/A
Description N/A
Application

Symptomatische behandeling van : - allergische rhinitis. - chronische idiopathische urticaria.

Usage

Volwassenen en kinderen van 2 tot 12 jaar > 30 kg

  • 10 mg eenmaal per dag (1 tablet eenmaal per dag).

Toedieningswijze

  • Kan tijdens of buiten de maaltijden ingenomen worden
Preservation N/A
Composition N/A
Warnings

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in "Samenstelling" vermelde hulpstof(fen).

Side effects

Meest frequent

  • VOLWASSENEN
  • Slaperigheid.
  • KINDEREN
  • Hoofdpijn, zenuwachtigheid, vermoeidheid.
Active substance R06AX13
Active substance No
Pharmacologic Properties
  • Loratadine is een antihistaminicum met een tricyclische structuur en een selectieve perifere H1-receptoractiviteit.
Leaflet Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Claritine 10mg tabletten
loratadine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Claritine en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe gebruikt u dit middel'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS CLARITINE EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT'
De naam van uw geneesmiddel is Claritine 10mg tabletten.
Wat is Claritine'
Claritine bevat de werkzame stof loratadine, dat behoort tot de groep geneesmiddelen die 
'antihistaminica' worden genoemd.
Hoe werkt Claritine'
Claritine helpt om uw al ergische verschijnselen te verminderen door de effecten te stoppen die 
worden veroorzaakt door de stof 'histamine'. Deze stof wordt aangemaakt in het lichaam als u 
ergens al ergisch (overgevoelig) voor bent.
Wanneer moet Claritine worden ingenomen'
Claritine verlicht de verschijnselen van al ergische ontsteking van het neusslijmvlies (bijv. hooikoorts), 
zoals niezen, loopneus of jeukende neus en branderige of jeukende ogen. Claritine tabletten zijn 
geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar die meer dan 30 kilo wegen. 
Claritine kan ook gebruikt worden voor het verlichten van de verschijnselen van chronisch netelroos 
(jeuk, roodheid, vorm van de bultjes en hun aantal).
Het effect van Claritine houdt een volledige dag aan, waardoor het zou moeten helpen uw normale 
dagelijkse bezigheden uit te voeren en bij het slapen.
Neem contact op met uw arts als u zich niet beter voelt, of zich slechter voelt.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN'
1
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken'
'
U bent al ergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 
rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
Neem contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt als
'
u een leveraandoening heeft
'
u een al ergietest op de huid moet ondergaan. Stop met het innemen van Claritine minstens 
2 dagen voordat u een al ergietest ondergaat. Dit geneesmiddel kan namelijk de uitkomst van 
de test beïnvloeden.
Indien een van bovenstaande situaties op u van toepassing is of als u twijfelt, neem dan contact op 
met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Geef Claritine tabletten niet aan kinderen jonger dan 2 jaar oud of aan kinderen van 2 tot 12 jaar 
oud die 30 kilogram of minder wegen. Er zijn andere vormen van Claritine beschikbaar voor kinderen
van 2 tot 12 jaar oud die 30 kilogram of minder wegen. 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
De bijwerkingen van Claritine kunnen toenemen wanneer deze samen wordt toegediend met 
geneesmiddelen die de prestatie van sommige enzymen verantwoordelijk voor de metabolisatie van
geneesmiddelen in de lever veranderen. Desondanks werd in klinische studies  geen toename van 
bijwerkingen van loratadine waargenomen bij producten die de prestatie van deze enzymen 
veranderen. Gebruikt u naast Claritine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat 
gebruiken' Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor 
geneesmiddelen die u zonder voorschrift (recept) kunt krijgen.
Waarop moet u letten met alcohol'
Het is gebleken dat Claritine de effecten van alcohol niet versterkt.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden' Neem dan contact op met uw 
arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Als voorzorgsmaatregel is het aangewezen 
het gebruik van Claritine tijdens de zwangerschap te vermijden.
Neem Claritine niet in als u borstvoeding geeft. Loratadine wordt in de moedermelk uitgescheiden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
In klinische studies die de rijvaardigheid onderzochten, werden er geen stoornissen waargenomen bij 
patiënten die loratadine toegediend kregen. Bij gebruik van de aanbevolen dosis veroorzaakt Claritine 
geen slaperigheid of vermindert het de alertheid niet. In zeer zeldzame geval en kunnen sommige 
mensen echter slaperig worden, wat hun rijvaardigheid of vermogen om machines te gebruiken kan 
beïnvloeden.
Claritine tabletten bevatten lactose
Claritine tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet 
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL'
2
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in de bijsluiter of zoals uw arts, apotheker 
of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met 
uw arts, apotheker of verpleegkundige.
De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te 
slikken.
Hoeveel moet u innemen'
Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder:
Neem eenmaal per dag 1 tablet in met een glas water, met of zonder voedsel.
Kinderen van 2 tot 12 jaar krijgen een dosis op basis van hun gewicht:
L ichaamsgewicht van meer dan 30  kg: 
Neem eenmaal per dag 1 tablet in met een glas water, met of zonder voedsel.
L ichaamsgewicht van 30  kg of minder:  
Geef geen Claritine tabletten.  Er zijn andere vormen van Claritine beschikbaar die geschikt zijn voor 
kinderen van 2 tot 12 jaar oud die 30 kilo of minder wegen.
Claritine wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 2 jaar.
Volwassenen en kinderen met een ernstig verminderde werking van de lever:
V olwassenen en kinderen die meer dan 30  kg wegen: 
Neem om de andere dag (1 keer per 2 dagen) eenmaal 1 tablet in met een glas water, met of zonder 
voedsel. Neem echter eerst contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit 
geneesmiddel inneemt.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen'
Wanneer u te veel Claritine heeft ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op met uw arts, 
apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Er worden echter geen ernstige problemen verwacht: u kunt hoofdpijn krijgen, een versnelde 
hartslag hebben of zich slaperig voelen.
Bent u vergeten dit middel in te nemen'
'
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, doe dit dan zodra u er aan denkt, en ga daarna 
verder met uw normale schema. 
'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw  of 
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
De bijwerkingen die het vaakst gemeld werden bij volwassenen en kinderen ouder 12 jaar, zijn:
' Slaperigheid
' Hoofdpijn
' Toegenomen eetlust
' Problemen met het slapen
3
De bijwerkingen die het vaakst gemeld werden bij kinderen van 2 tot 12 jaar, zijn:
' Hoofdpijn
' Zenuwachtigheid
' Vermoeidheid
De volgende zeer zeldzame bijwerkingen (komen voor bij hoogstens 1 op de 10.000 mensen) zijn ook 
gezien tijdens het op de markt zijn van loratadine:
' Ernstige al ergische reactie (inclusief zwel ing)
' Duizeligheid
' Stuiptrekkingen
' Snel e of onregelmatige hartslag
' Misselijkheid
' Droge mond
' Maagklachten
' Leverproblemen
' Haaruitval
' Huiduitslag
' Vermoeidheid
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit 
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook 
rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem; in België:
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL'
' Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
' Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
' Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 
verpakking na {EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum.
' Gebruik Claritine tabletten niet als u een verandering merkt aan het uiterlijk van de tabletten.
' Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel'
' De werkzame stof in dit middel is loratadine. Iedere tablet bevat 10 mg loratadine.
' De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: lactosemonohydraat, maïszetmeel en 
magnesiumstearaat .
Hoe zien Claritine eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Tablet.
4
Wit tot gebroken wit, ovaal met de inscriptie van een kolf in een schaal, een breukstreep en het 
getal 10 op de ene zijde en effen aan de andere zijde. 
Claritine, is beschikbaar in doosjes van 2, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 60 of 100 tabletten.
Niet al e genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 
Bayer SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14, B-1831 Diegem (Machelen)
Fabrikant:
Schering-Plough Labo NV, Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, België
Schering-Plough, Rue Louis Pasteur 2, F-14200 Hérouvil e Saint Clair, Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE139124
BE467191
Neem voor al e informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:
Denemarken, Finland, Ierland, IJsland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden: Clarityn
België, Luxemburg: Claritine
Italië: Clarityn
Frankrijk, Griekenland, Spanje: Clarityne
Duitsland: Lisino S
Nederland: Claritine 
Portugal: Claritine, Alertrin
Verenigd Koninkrijk: Clarityn (Al ergy)
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 15.
5

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

CLARITINE 7 TABL 10 MG

EUR

5.5000